CDT-dynamicAuthorizationConsultation-v3_1_0.xsd 2.78 KB