CDT-dynamicAuthorizationConsultation-v3_0_0.xsd 2.78 KB