CDT-dynamicAuthorizationConsultation-v3_6_0.xsd 2.78 KB