CDT-dynamicAuthorizationConsultation-v3_10_0.xsd 3.2 KB