CDT-dynamicAuthorizationConsultation-v3_9_0.xsd 3.2 KB